0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на самостоятелно помещение, обособено като павилион за продажба на вестници и списания с обща площ от 14,8 кв.м., в сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД – централно фоайе, за срок от 1/една/ година

Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на самостоятелно помещение – стая, с площ 16 кв.м, в сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД – намираща се в западен коридор до централен вход, за срок от 1/една/ година

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов 2020 год.“.