0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

Политика за прозрачност
Контрагенти

ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА – КОНТРАГЕНТИ

МБАЛ „ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ” ЕООД, с ЕИК 104509202 в качеството си на администратор на лични данни Ви уведомява, че спазва принципите и задълженията, произтичащи от Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.
Информираме Ви, че прилагаме необходимите технически, организационни и правни средства, за да защити в максимална степен сигурността на личните ви данни, които събираме, записваме, организираме, структурираме, съхраняваме, ограничаваме, изтриваме, унищожаваме или обработваме по друг начин за целите на своята дейност.
В тази връзка МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” Ви осигурява следната информация, гарантираща прозрачност при обработването на личните Ви данни в качеството Ви на контрагенти на лечебното заведение

 

І. Категории лица, чиито лични данни обработваме

В изпълнение на своята дейност лечебното заведение обработва лични данни на следната категория субекти: доставчици и клиенти физически лица ( контрагенти), както и физически лица, представители на юридически лица.

ІІ. Цел на обработването

Целите на обработване на личните данни на физически лица – клиенти и доставчици, както и на физически лица, представители на юридически лица, са: сключване, изменение и изпълнение на договори; изпълнение на заковоно задължение на лечебното заведение в качеството му на администратор съгласно счетоводното, търговското и данъчното законодателство.

ІІІ. Основание за обработване на личните данни

Личните данни на контрагентите на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, както и на лицата, представители на юридически лица, се обработват на следните основания, предвидени в Регламента:
– Сключване и изпълнение договор между администратора и субекта;
– Изпълнение на законово задължение на администратора.
Пример: За да може да бъде издаден първичен счетоводен документ ( фактура и т.н) съгласно изискванията на чл. 6, ал.1 от Закона за счетоводството, чл. 114 ал. 1 т. 8 от Закона за данъка върху добавената стойност, чл. 84, ал. 2 от ДОПК администратора има правото на основание – изпълнение на законово задължение, да събира и обработва лични данни.

ІV. Видове лични данни, които обработваме

Личните данни, които обработваме, са: име, ЕГН, адрес, данни за контакт.

ІV. Получатели на информация за личните данни на лицата

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, предвидени по закон. Трети лица, получатели на вашите данни могат да бъдат: НАП, НОИ, АДФИ, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство.

V. Как гарантираме сигурността на Вашите лични данни

МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД въвежда необходимите технически, организационни и административни мерки, за да осигури надеждна защита на личните данни, които събираме и обработваме, за да сме сигурни че неоправомощени лица нямат достъп до тях и да не позволим изтичането им, както и за да гарантираме правилно им използване съгласно закона и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими. Средствата за техническа защита на личните данни са криптиране на данните и съхраняването им на сървър.

VІ. Срок за съхранение на Вашите лични данни

Във връзка с изпълнението на договорните отношения личните ви данни се обработват за срока на договора, а след изтичането му до изтичане на погасителната давност съгласно ЗЗД с оглед на евентуални съдебни претенции.

VІІ. Принципи за защита на данните.

МБАЛ „ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ” ЕООД обработва личните данни на пациентите законосъобразно, добросъвестно и прозрачно при спазване на следните принципи:

 • Законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на данните;
 • Субектът на данните се информира предварително за обработването на неговите лични данни;
 • Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
 • Личните данни съответстват на целите, за които се събират;
 • Личните данни трябва да са точни и при необходимост да се актуализират;
 • Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или не съответстват на целите, за които се обработват;
 • Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които тези данни се обработват.

VІІІ. Права на субектите на лични данни.

МБАЛ „ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ” ЕООД ви информира за вашите права като субекти на лични данни:

 • Достъп до личните данни.
 • Право да поискате заличаването, коригирането или блокирането на негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.
 • Право на писмено възражение срещу обработването на и/или предоставянето на трети лица на неговите лични данни без необходимото законово основание.
 • Право на коригиране.
 • Право на изтриване ( „ правото да бъдеш забравен”), когато липсва законово основание за обработването при условията на член 17 от регламента.
 • Право на оттегляне съгласието за обработване, когато такова е дадено, по всяко време;
 • Право на възражение срещу употреба на лични данни за целите на директния маркетинг.
 • Право на информация за основанието, въз основа на което личните им данни са предоставени за обработване на обработващ извън ЕС/ЕИП
 • Право да бъдете уведомени за нарушение на защита на данните, което е вероятно да доведе до висок риск за техните права и свободи;
 • Подаване на жалби до регулаторния орган;
 • В някои случаи да получат или да поискат техните лични данни да бъдат трансферирани до трета страна в структуриран, общо използван формат, подходящ за машинно четене (право на преносимост).

ІХ. Промяна на целите.

Ние ще използваме вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали или за съвместима с първоначалната цел, по смисъла на Регламента. Ако трябва да използваме вашите лични данни за друга цел, ще ви уведомим предварително и ще ви информираме какво е правното основание за това.

Х. Данни за контакт с КЗЛД

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Х. Данни за контакт с администратора

МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД
ДЛЗД: Елена Александрова, тел.за контакт: 0879397990, elle2007@abv.bg
Гр. Свищов, ул. „ Петър Ангелов” № 18, деловодство.

Управител: / П /
Д-р Пламен Пелов