0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

Отделения

Неврологично отделение

Вътрешно отделение

Педиатрично отделение

Хемодиализно лечение

Хирургично отделение

Анестезия и интензивно лечение

Клинична лаборатория

Образна диагностика

Физикална терапия и рехабилитация

Неврологично отделение

Отделението по нервни болести е ІІ ниво на компетентност, разполага с 18 легла, от които 6 за интензивно лечение. Намира на V етаж на лечебното заведение, оборудвано е със съвременна апаратура и осигурява 24 часов прием на болните. Извършва се лечение и наблюдение на всички спешни състояния в неврологията – мозъчни инсулти (исхемични и хеморагични). Провежда се лечение на всички заболявания на периферната нервна система, функционални заболявания на нервната система, В отделението работят 5 лекари, 8 сестри и 4 санитари. Отделението разполага с апарат за доплер сонография, електронистагмограф, апарат за ЕЕГ, апарат за ЕМГ. При диагностика на заболяванията на централната и периферна нервна система се използва компютърна аксиална/спирална томография и ехография.

Началник на отделението:

д-р Александър Анкович- невролог

Лекарски екип:

д-р Хака Сарачев – невролог
д-р Даниел Кръстев – невролог
д-р Мая Петрова – невролог
д-р Стефко Баросов – оториноларинголог

Вътрешно отделение

Отделението е ІІ ниво на компетентност и разполага с 40 легла, разпределени по следните сектори: кардиологичен, интензивен, ендокринологичен, пулмлогичен, нефрологичен.

Осъществява се активно лечение на сърдечно-съдови, белодробни, нефрологични и ендокринологични заболявания. Селекция и насочване на подходящи болни за инвазивна кардиология и кардиохирургия.
Отделението разполага с материална база за цялостно разгръщане на диагностична и терапевтична дейност по профила си, собствена апаратура на разположение: холтер система, съвременни електрокардиографи, инфузионни помпи, пациентнти монитори, система за велотест, ехокардиограф. В отделението е извършен основен ремонт и е оборудвано с нова и подходяща за лечението на пациентите леглова база.

В отделението работят 6 лекари: кардиолог – 1 , пулмолог – 1, ендокринолог – 1 и 3-ма терапевти, 14 медицински сестри и 5 санитари. Образованието и квалификацията на всички кадри са съответстващи на заеманата длъжност. Кадровата обезпеченост дава възможност за непрекъснат режим на работа и безотказен прием на пациенти.

Началник на отделението:

д-р Даря Първанова – ендокринолог

Лекарски екип:

д-р Маргарита Чекова – специалист вътрешни болести
д-р Иво Караджов – специалист вътрешни болести
д-р Десислава Кръстева-Стояновска – кардиолог
д-р Дарко Стояновски – кардиолог
д-р Владимир Трифонов – пулмолог
д-р Нели Иванова – лекар

Отделение по педиатрия

Отделението е І ниво на компетентност, намира се на етаж ІІІ, източно крило. В отделението се извършва лечение на остри, обострени и хронични вътрешни заболявания, без комплицирано протичане,  при които не се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури на деца от 0 до 18 годишна възраст. Приемат се и се лекуват всички остри детски заболявания и спешни състояния до овладяването им съгласно кадровите и апаратурните възможности и изискването за добра лекарска практика.

Отделението е след основен ремонт, с изключително добра и уютна материална база, детска занималня, които да осигурят комфорт на най-малките ни пациенти.

В отделението работят 3-ма лекари със специалност „ Детски болести“, 5 медицински сестри, 2 санитари.

Началник на отделението:

д-р Румяна Николаева – педиатър

Лекарски екип:

д-р Теодора Стафанова-Костадинова – педиатър
д-р Джамиле Камбер – лекар

Хемодиализно лечение

Отделението е І ниво на компетентност, разполага със 7 легла и е специализирано в „ Диализно лечение при остри състояния“. Намира се на партерен етаж на поликлиниката. Оборудвано е с най-висок клас диализни апарати „ Фрезениус 5008 S“. Осигурено е 24-часово лечение на пациентите при планов и спешен.

В отделението работят 2 лекари, 4 медицински сестри, 2 технолога и 2 санитари.

Началник на отделението:

д-р Иван Дадов – специалист вътрешни болести,
нефрология

Лекарски екип:

д-р Красимира Монева – специалист вътрешни болести

Хирургично отделение

Хирургично отделение е І ниво на компетентност и е разположено на VІ – ти етаж, западно крило. Лечебната дейност, която се извършва съгласно договора с НЗОК, се състои в оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани, лечение на хернии, апендикс, перитонит и други заболявания в областта на коремната хирургия, спешни състояния в гръдната хирургия.

За осъществяване на дейността си отделението работи в с самостоятелно обособен операционен блок, включващ в себе си 3 операционни зали, една от които е  обособена за лапароскопски операции. В Отделението по Хирургия се оказва планова и спешна хирургична помощ.

В отделението работят 3 лекари и 6 медицински сестри.

Началник на отделението:

д-р Лъчезар Апостолов – хирург

Лекарски екип:

д-р Юри Петков – хирург
д-р Пламен Енчев – хирург

Анестезия и интензивно лечение

Отделението е І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „ Анестезия и интензивно лечение“. При анестезия се извършват следните дейности:

  • клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия;
  • въвеждане в анестезия;
  • поддържане на анестезия;
  • възстановяване от анестезия

При всяка една анестезия и при всеки пациент се осъществява специфичен диагностично-лечебен процес, който включва или може да се наложи включването на мониториране по време на анестезия, интензивно лечение по време на анестезия.

Началник на отделението:

д-р Евгений Митанов – анестезиолог

Лекарски екип:

д-р Ивелина Костадинова – анестезиолог

Клинична лаборатория

В лабораторията се извършва анализ на следните параметри:

  • Хематологични
  • Уринен анализ
  • Клинико-химични – белтъци, субстрати, ензими, липидна обмяна, електролити, олигоелементи, кръвно-газов анализ
  • Хемостазеологични

Лабораторията е оборудвана с необходимата съвременна апаратура – биохимични анализатори, хематологични анализатори, йон-селективни  анализатори, автоматичен коагулометър, глюкоанализатор, имунологичен анализатор.

Началник на отделението:

д-р Соня Дамянова – клинична лаборатория

Лекарски екип:

д-р Авелин Конакчиев – микробиолог

Образна диагностика

Отделението разполага със съвременна, високоспециализирана и модерна апаратура: компютър томограф Philips MX 16 EVO 2, мамограф Mammomat B, 4 ренгенови уредби за графии, два от които мобилни, ренгенова уредба за графии и скопии. В отделението се извършват всички видове рентгеноскопични и рентгенографични изследвания на скелета, белодробна и храносмилателна системи; ехографии на вътрешни органи; мамография на млечна жлеза; томографии, КАТ-скенер, контрастни изследвания. Лечебното заведение има сключен договор с НЗОК за извършване в полза на здравноосигурените лица на следните дейности и изследвания, включени в пакета „ Специализирана извънболнична медицинска помощ“ : Компютърна аксиална или спирална томография; Мамография на двете млечни жлези; Ехография на млечна жлеза.

Медицинският екип се състои от 2-ма лекари със специалност „Образна диагностика“ и  2 рентгенови лаборанти, 1 мед.сестра.

Началник на отделението:

д-р Здравко Лалев – рентгенолог

Лекарски екип:

д-р Валерия Попова – рентгенолог

Физикална терапия и рехабилитация

Отделението е специализирано във физикална терапия и рехабилитация на заболявания на централната и периферна нервна система. Намира се на V етаж на лечебното заведение и разполага с 12 легла. Специализираният салон за лечебна физкултура и физотерапевтична зала се намират на ІІ етаж, западно крило на болницата.

Отделението работи по утвърдени алгоритми за физикална и рехабилитационна медицина. Извършват се специализирани дейности като: терапия с ниско-, средно- и високо-честотни токове, ултразвук, магнитно поле, инфрачервени и ултравиолетови лъчи; активна и пасивна кинезитерапия, механотерапия.

В отделението работят 2 лекари, 3 рехабилитатори и 1 кинезитерапевт.

Началник на отделението:

д-р Момчил Иванов – физиотерапевт

Лекарски екип:

д-р Апурба Саркар – ортопед, травматолог