0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

МБАЛ „ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ” ЕООД, с ЕИК 104509202, в качеството си на администратор на лични данни Ви уведомява, че спазва принципите и задълженията, произтичащи от Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.
Информираме Ви, че прилагаме необходимите технически, организационни и правни средства, за да защити в максимална степен сигурността на личните ви данни, които събираме, записваме, организираме, структурираме, съхраняваме, ограничаваме, изтриваме, унищожаваме или обработваме по друг начин за целите на своята дейност.
В тази връзка МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” Ви осигурява следната информация, гарантираща прозрачност при обработването на личните Ви данни.

 

Лечебното заведение събира и обработва лични данни, необходими за осъществяване на своите права и задължения като работодател, изпълнител на болнична медицинска помощ, контрагент при съблюдаване изискванията на приложимото законодателство. Личните данни, обработвани от Лечебното заведение, са групирани в регистри на дейностите по обработване, съдържащи правила за обработване на лични данни, отнасящи се до:

• Пациенти – ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
• Човешки ресурси – Pаботници и служители и изпълнители по граждански договори, кандидати за работа – ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
• Контрагенти ( клиенти и доставчици) – ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ